Thông báo về việc mời thầu khai thác dịch vụ Nhà giữ xe sinh viên năm 2022

Cập nhật ngày: 18/08/2022 13:03:07

Thực hiện kế hoạch đấu thầu khai thác các dịch vụ phục vụ sinh viên năm 2022, Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tới các nhà thầu về nội dung gói thầu như sau:

1. Hồ sơ mời thầu:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 ngày 18/8/2022 đến ngày 05/9/2022 (thực hiện trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Dịch vụ (Phòng 112, Dãy B3 - Trường Đại học Đồng Tháp) Điện thoại: 0277.3881008.

2. Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 500.000đ (bằng chữ: năm trăm nghìn đồng chẵn).

3. Nội dung buổi dự thầu:

- Thời điểm đóng thầu: 17 giờ 00 phút ngày 05/9/2022.

- Thời điểm mở thầu: ngày 06/9/2022 tại Trường Đại học Đồng Tháp.

4. Yêu cầu đối với nhà thầu:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày 15/09/2022.

- Giá khởi điểm: 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng chẵn)/tháng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu theo thứ tự:

(1) Năng lực nhà thầu;

(2) Phương án triển khai;

(3) Giá thầu.

Trên đây là toàn bộ thông tin về gói thầu khai thác dịch vụ Nhà giữ xe sinh viên của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2022.

Kính mời các nhà thầu quan tâm nộp hồ sơ tham dự đúng thời gian và địa điểm./.

Gửi bình luận của bạn