HUYỆN CAO LÃNH

Cán bộ, đảng viên nêu cao tính gương mẫu và trách nhiệm đối với công việc được giao

Cập nhật ngày: 15/09/2022 11:44:12

ĐTO - Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với quan điểm “phòng ngừa” vi phạm là chính. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, hầu hết cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


Biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Hằng năm, các cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Cao Lãnh đều xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện trách nhiệm theo quy định, làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. Phát huy tốt vai trò người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, người đứng đầu cấp ủy các cấp và cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, đa số cán bộ, đảng viên đều nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tụy, tâm huyết với công việc, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, không ngừng đổi mới lề lối làm việc, rèn luyện tác phong công tác nhanh nhạy, linh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII kết hợp với công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân định kỳ hằng năm và đột xuất theo quy định. Quá trình kiểm điểm, tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục, chú trọng công tác kiểm tra sau kiểm điểm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với nhiều tập thể, cá nhân liên quan đến vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tinh thần nêu gương, việc chấp hành quy chế làm việc và xây dựng đoàn kết nội bộ. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, góp phần ngăn ngừa vi phạm đến mức phải xử lý.

Việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, qua kiểm tra và giám sát đã giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên phát huy tốt ưu điểm, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý cán bộ và việc thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: quản lý và sử dụng đất đai; thu, chi ngân sách, mua sắm công, tài chính, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục, y tế... Kết quả từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đến nay không phát sinh trường hợp tham nhũng. Huyện ủy Cao Lãnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Nội dung sinh hoạt tập trung vào những vấn đề trọng tâm, phù hợp tình hình thực tế của từng loại hình chi bộ, chú trọng giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên, đồng thời kiên quyết sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn