Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Cập nhật ngày: 30/09/2013 04:30:42

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch và lãnh đạo việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tỉnh thực hiện lồng ghép với các hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho hàng trăm lượt cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, thị, thành, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, quán triệt đến cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị, thành và cơ sở.

Thực hiện Thông báo kết luận số 226-TB/TW của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền về công tác kiểm tra giám sát của Đảng, nhiệm kỳ 2010-2015 và hàng năm. Lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn bộ phận tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cấp mình. Đối với cấp huyện có cơ cấu Ban Tuyên giáo của cấp ủy cùng cấp tham gia làm thành viên và sử dụng lực lượng này làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Quan tâm xây dựng Quy định cung cấp thông in cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp ủy ở từng cấp; kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Lãnh đạo UBKT cấp ủy cùng cấp ban hành Quy chế người phát ngôn, cung cấp hoặc thông báo thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Theo đó, phân công đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT cấp ủy là người phát ngôn của UBKT cấp ủy. Việc cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí sau các kỳ họp của UBKT cấp ủy đã góp phần phát huy những ưu điểm, nhân rộng những điển hình tiên tiến, giáo dục, ngăn ngừa, sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020, nhận thức của phần lớn các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh về tầm quan trọng, tác dụng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã có chuyển biến tích cực. Từ đó, công tác lãnh, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được quan tâm nhiều hơn, chất lượng hiệu quả ngày càng nâng lên. Hầu hết các ban và cơ quan của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của đơn vị để tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực của ngành, đơn vị mình phụ trách, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được tăng cường, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố. Đặc biệt là tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn