Hội Luật gia Đồng Tháp
Tăng cường hiệu quả hoạt động

Cập nhật ngày: 22/08/2012 05:50:46

Những năm qua, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp đã có những hoạt động đáng ghi nhận. Thông qua các hoạt động đã có những chuyển biến tích cực về chất lượng, tham gia ngày càng có hiệu quả vào công tác tuyên truyền, xây dựng, tư vấn pháp luật, hòa giải cơ sở, góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân. Một số tổ chức Hội và hội viên có những hoạt động lồng ghép công tác tuyên truyền pháp luật với hoạt động của các ngành, đoàn thể, gắn kết với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam được tăng cường qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức và tạo điều kiện để củng cố tổ chức và hoạt động của Hội; nhiều cấp hội còn lúng túng về nội dung và phương thức hoạt động, chưa phát huy được khả năng và nhiệt tình của luật gia tham gia công tác Hội, thiếu quan tâm đến việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhất là những hội viên hành nghề luật sư.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức triển khai, quán triệt Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư TW Đảng về tổng kết thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với các cấp Hội; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình họat động của các cấp Hội, đồng thời có chỉ đạo, định hướng, giao nhiệm vụ. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng họat động Hội, phấn đấu đến năm 2015 nâng các chi hội huyện, thị còn lại thành tổ chức Hội cấp huyện; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội ở các ngành tỉnh, phát triển thêm tổ chức Hội ở các cơ quan, doanh nghiệp có điều kiện. Hội Luật gia tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tạo điều kiện cho các Chi hội luật gia hoạt động có hiệu quả và khuyến khích thành lập tổ chức Hội ở cấp xã; thành lập tổ chức đảng ở các tổ chức Hội khi có đủ điều kiện theo quy định.

Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra về tư tưởng, tổ chức và hoạt động đối với các Hội, Chi hội luật gia; thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên là hội viên. Tích cực vận động hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện việc tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng pháp luật, nhất là các văn bản pháp quy của địa phương. Thực hiện tốt các đề án về xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Lãnh đạo các cấp hội phối hợp, tăng cường, mở rộng và làm nòng cốt trong các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân, nhất là trợ giúp pháp miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo. Tích cực tham gia hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tội phạm, nhất là phòng chống tham nhũng; có kế hoạch tham gia hòa giải các tranh chấp trong nhân dân ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần vào việc xây dựng khóm, ấp văn hóa.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp là một tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp mang tính đặc thù, là tổ chức Hội hoạt động có quy củ và bài bản. Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, phản biện và nghiên cứu tham gia các dự án Luật với chất lượng cao, thể hiện sự tập trung trí tuệ và sự đoàn kết của tập thể hội viên; Hội sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành cùng với sự đoàn kết nhất trí và sự tích cực trong hoạt động công tác hội của từng hội viên để tham gia phát triển Hội ngày càng lớn mạnh.

ĐỒNG DAO

Gửi bình luận của bạn