Triển khai chuyên sâu các luật mới ban hành

Cập nhật ngày: 10/05/2014 07:16:00

Sáng ngày 9/5/2014, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai chuyên sâu Luật tiếp công dân, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật việc làm, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy cho lãnh đạo, cán bộ pháp chế các sở, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước và các huyện, thị, thành phố. Đây là các luật vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 22/11/2013.


Luật việc làm được ban hành, nhà nước có chính sách phát triển
KT-XH nhằm tạo việc làm cho người lao động

Luật tiếp công dân (TCD) gồm 9 chương, 36 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014. Luật quy định về trách nhiệm TCD; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động TCD tại trụ sở TCD, địa điểm TCD của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động TCD…

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) được ban hành từ năm 2005. Tuy nhiên, tình trạng lãng phí vẫn còn xảy ra trên nhiều lĩnh vực, chưa được ngăn chặn triệt để. Luật THTK,CLP (sửa đổi) có 5 chương, 80 điều, được kết cấu lại và làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh về THTK, CLP trong quản lý, sử dụng ngân sách, vốn, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

Luật việc làm (VL) gồm 7 chương và 62 điều, điều chỉnh 5 nhóm vấn đề lớn: chính sách hỗ trợ tạo VL; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia; tổ chức và hoạt động dịch vụ VL; bảo hiểm thất nghiệp. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy trên cơ sở hợp nhất từ Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001. Luật tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động PCCC; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

                                                                                                                                              TP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn