Châu Thành

Đội ngũ công nhân lao động phát triển về số lượng và chất lượng

Cập nhật ngày: 02/04/2014 04:33:00

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp uỷ Đảng trên địa bàn huyện Châu Thành quan tâm lãnh đạo nâng cao về chính trị, pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp của đội ngũ công nhân lao động nhằm xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn phát triển về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn huyện có 140 công ty, doanh nghiệp với trên 3.270 công nhân lao động (đạt 54,6% chỉ tiêu đến năm 2020).

Đội ngũ công nhân lao động của huyện ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, từng bước thể hiện vai trò cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trình độ học vấn, tay nghề của công nhân lao động được nâng lên; tinh thần làm chủ, ý thức công dân, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của công nhân lao động dần được hình thành, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, các cấp, ngành tổ chức được 123 lớp dạy nghề với 2.215 học viên. Thông qua các chương trình tư vấn, hội chợ việc làm đã tư vấn, giới thiệu cho 15.483 thanh niên lao động làm việc trong và ngoài địa phương, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, góp phần nâng cao chất lượng lao động, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện chiếm 43,27%, trong đó lao động qua đào tạo nơi có tổ chức công đoàn khu vực ngoài nhà nước chiếm 95%, riêng đối với cán bộ làm công tác văn phòng và quản lý doanh nghiệp qua đào tạo đạt 100%. Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả, nổi bật là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, qua đó kịp thời biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất. Trong 5 năm qua toàn huyện đã tuyên dương khen thưởng 105 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiêu biểu hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế nhà nước và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhìn chung, các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Riêng các doanh nghiệp nâng cấp quy mô sản xuất để thu hút và bảo đảm công nhân lao động trên địa bàn huyện có việc làm ổn định. Trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân lao động từng bước được nâng lên; đội ngũ công nhân lao động ngày càng lớn mạnh. Điểm đáng ghi nhận là đội ngũ công nhân lao động xây dựng được tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn