Những kết quả nổi bật của công tác tư pháp trong 9 tháng đầu năm 2021

Cập nhật ngày: 30/09/2021 06:29:25

ĐTO - Bám sát 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của UBND tỉnh, 9 tháng đầu năm 2021, ngành tư pháp Đồng Tháp đã triển khai có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chủ động, linh hoạt điều chỉnh một số giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình mới.


Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành liên quan

Trong đó, Sở Tư pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đã thẩm định trên 60 dự VBQPPL, nhất là những văn bản có nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Sở đã tham mưu và UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo VBQPPL. Hội đồng thẩm định do Giám đốc Sở Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách công tác xây dựng và kiểm tra VBQPPL là Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện các sở, ngành. Điều này tạo điều kiện thuận lợi, huy động sự tham gia của các ngành, kịp thời thẩm định các dự thảo VBQPPL và tăng tường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng hoàn chỉnh các dự thảo VBQPPL trước khi trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành.

Việc triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và theo dõi thi hành pháp luật được chú trọng, Sở lựa chọn lĩnh vực được dư luận quan tâm để tiến hành theo dõi, đánh giá; công tác tham mưu, tư vấn pháp luật cho UBND tỉnh và các ngành, địa phương được thực hiện kịp thời, chất lượng ngày càng cao, khẳng định được vai trò và vị thế của ngành tư pháp. Sở Tư pháp đã tham mưu, giúp UBND tỉnh thẩm định, cho ý kiến đối với các nội dung có liên quan đến đầu tư dự án, bồi thường, thu hồi đất đai; thẩm định trên 38 hồ sơ xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng, y tế,... và giải quyết các khiếu nại, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác này. Ngoài ra, Sở Tư pháp đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy trình phối hợp thực hiện công tác xử lý VPHC, quy định cụ thể trách nhiệm của các ngành, các địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) triển khai có trọng điểm, chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật thiết thực với đời sống Nhân dân.

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn phối hợp với các ngành như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Liên đoàn Lao động tỉnh... ký các kế hoạch phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. Sở Tư pháp đề xuất và được UBND tỉnh thống nhất triển khai thực hiện 2 mô hình mới trong năm 2021. Đó là, mô hình “Trang thông tin PBGDPL tỉnh Đồng Tháp” và mô hình “Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND tỉnh”.

Để tăng cường công tác quản lý hoạt động trong lĩnh vực luật sư, công chứng, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp,... bảo đảm minh bạch và an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, hỗ trợ công dân tiếp cận dịch vụ pháp lý để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp,...

Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp. Đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp đạt trên đạt trên 40%, vượt chỉ tiêu đề ra (25%).

Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để xảy ra vi phạm. Đặc biệt, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành tư pháp thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Nhìn chung, qua 9 tháng đầu năm 2021, các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu đề ra đã được Sở Tư pháp triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, có nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo hoàn thành 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 121 nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong năm 2021, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TIÊN TRẦN

Gửi bình luận của bạn