Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cập nhật ngày: 26/06/2013 04:07:56

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

Giai đoạn 2013 - 2014, việc triển khai đề án tập trung vào hoàn thiện cơ sở pháp lý việc cấp số định danh cá nhân; xây dựng CSDL quốc gia về dân cư; hệ thống hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư... Thông tin cơ bản về công dân được quản lý tập trung, thống nhất từ khi sinh ra (đăng ký khai sinh) đến khi chết (đăng ký việc tử) trong CSDL quốc gia về dân cư; các Bộ, ngành, địa phương được quyền khai thác các thông tin cơ bản về công dân trong CSDL này để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết TTHC.

Giai đoạn 2015 - 2020, việc cấp số định danh cá nhân cho công dân sẽ được triển khai theo lộ trình do Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Ngoại giao. Đồng thời, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư, phát triển ứng dụng thẻ công dân điện tử hoặc phương tiện điện tử khác để giảm các giấy tờ công dân như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn và các giấy tờ khác có liên quan.

M.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn